Този сайт използва бисквитки (cookies) ВИЖ ПОВЕЧЕ

Условия за поръчки с брандиране с лого/дизайн на клиента

Условия за възлагане и изпълнение на поръчки с брандиране (печат или машинна бродерия)

СРОКОВЕ

- Стандартния срок за изпълнение на поръчки с брандиране е 5 до 8 работни дни в зависимост от текущия график
- За спешни срокове - 1 до 3 работни дни, поръчките се оскъпяват с 30%, но при потвърдена възможност за изпълнение

МИНИМАЛНИ КОЛИЧЕСТВА

- Минимална поръчка за машинна бродерия с лого на клиента - 10 броя от вид файл/артикул
- Минимална поръчка за бродирани емблеми по файл на клиента - 50 броя от вид файл
- Минимална поръчка за DTG или трансферен печат с лого на клиента - 30 броя от вид файл/артикул
- Минимална поръчка за сито печат с лого на клиента - 100 броя от вид файл/артикул

ИЗРАБОТКА НА МОСТРА

- Цената за изработка на мостра с печат или бродерия е 50лв без ДДС - добавя се цената на избрания артикул и цената на бродировъчната програма (когато мострата е с бродерия)
- Сумата заплатена за мостра, се приспада от сумата на същинската поръчка. 

ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ

- При поръчка за печат Възложителя предава на Изпълнителя всички необходими изходни материали – файлове, текстове, снимки, фонове и т.н.,
както и МАКЕТ за разположението на изображенията и текстовете в готовия материал.
- В случай, че Възложителя предоставя готов предпечат, същият следва да бъде съобразен с изискванията към файловите формати на Изпълнителя;
- В случай, че условието по т.1 не е изпълнено, указаният срок за изпълнение на поръчката, започва да тече от момента на окончателното предаване на материалите, респективно се удължава с времето на забавата.
- Изпълнителят е длъжен да отправи възраженията си по отношение на подадените изходни материали в срок до 2 дни от предоставянето им. Възраженията
могат да бъдат придружени от искане за удължаване на срока, корекция в цената или отказ за изпълнение.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФАЙЛОВИ ФОРМАТИ

Файлове за дигитален печат (DTG)
– DTG печата се извършва в цветове по CMYK скалата
– Файловете следва да бъдат в точен за печат размер и в резолюция 300dpi
– Подготвяйте файловете си във формат .tiff с LZW компресия. Допуска се печат и от jpeg файлове, но коректността в цветовете на отпечатъка в този случай е на отговорност на клиента
Файлове за машинна бродерия
– Файловете за изработка на програма за машинна бродерия, следва да бъдат векторни (в криви)
– Може да се изработи програма за бродерия и по растерен файл (картинка) стига да бъде във висока резолюция и с поне два пъти по-голям размер от размера на бродерията
– Векторните файлове следва да бъдат в точен размер
– Цветовете на конците за бродерия съвпадат с цветове по Pantone скалата и при желание на точен за бродерия цвят, то той трябва да бъде специфициран по Pantone
– При готова програма, собственост на клиента, то същата може да бъде изпратена във файлов формат .dst
Файлове за сито печат
– При сито печат се използват цветове на мастилата по Pantone скалата
– Файловете за сито печат трябва да бъдат векторни (в криви) и в точен за печат размер
– Можем да печатим сито и по CMYK, но само по файлове в резолюция 300 dpi и точен за печат размер
Файлове за трансферен печат
– при трансферен печат с рязане на PU фолио за текстил в един или два цвята е необходим векторен файл или растерен файл с висока резолюция – поне 150dpi
– при трансферен печат на пълноцветни изображения е необходим векторен файл или растерен файл с висока резолюция – поне 150dpi

ПРОЦЕС на ИЗРАБОТКА

1. Изпълнителят е длъжен:
1.1 Ако в поръчката е включено изработването на ПРОЕКТ, да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение и подпис ПРОЕКТА по настоящия договор преди отпечатване.
1.2 Ако в поръчката не е включено изработването на ПРОЕКТ, да спазва стриктно подаденият от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ МАКЕТ.
1.3 Да информира своевременно Възложителя в случай на забава, породена от обективни или субективни причини.
2. Възложителят има право да се информира за допълнителните разходи възникнали в процеса на изработка, както и да ги отказва, в случай, че вече не са извършени.
3. Изпълнителят не може да отговаря за влошаване качеството на готовата продукция, получено в резултат на подадени некачествени изходни материали или отказ от извършване на векторизация, експонация, сложна обработка на изображения, както и не носи отговорност за цветови несъответствия при липса на цветопроба.
4. В случай на забава без наличие на обективни външни фактори и при неспазване т.5.3, Възложителя и в случай, че не е уговорено друго има право да изиска неустойка при просрочие повече от 5/пет/ работни дни в размер на 0.5% за всеки просрочен ден, но не повече от 30% от стойността на поръчката.
5. При готов предпечат на клиента Изпълнителят не може да отговаря за несъответствия и липси в готовата продукция резултат от неспазване изискванията описани в т.2.
6. За изпълнение на поръчката Изпълнителя уведомява писмено Възложителя по електронна поща;

ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВИТЕ МАТЕРИАЛИ

7. Готовите материали се изпращат до адрес посочен от Възложителя, след изплащане на пълната дължима по поръчката сума.
8. Доставка на готовите материали е за сметка на Възложителя, освен ако не е договорено друго.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

9. В случай, че плащанията по договора не бъдат извършени в съответните срокове Изпълнителя има право да удължи срока за изпълнение на поръчката, да прекрати едностранно договора или да изиска изплащането на лихва върху просрочените плащания за времето на забавата.
10. Плащания по поръчки с обща стойност до 3000лв без ДДС не се разсрочват и се заплащат авансово
11. Рекламации се обслужват според посочения ред тук: Обслужване на рекламации

Последна редакция: 29.10.2020г.