Този сайт използва бисквитки (cookies) ВИЖ ПОВЕЧЕ

Условия за поръчки с брандиране с лого/дизайн на клиента

Условия за възлагане и изпълнение на поръчки с брандиране (печат или машинна бродерия)

СРОКОВЕ
A. Стандартния срок за изпълнение на поръчки с брандиране е 3 до 8 работни дни в зависимост от текущия график
Б. За спешни срокове - 1 до 3 работни дни, поръчките се оскъпяват с 30%, но при потвърдена възможност за изпълнение

ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ
1. При поръчка за печат Възложителя предава на Изпълнителя всички необходими изходни материали – файлове, текстове, снимки, фонове и т.н.,
както и МАКЕТ за разположението на изображенията и текстовете в готовия материал.
2. В случай, че Възложителя предоставя готов предпечат, същият следва да бъде съобразен с изискванията към файловите формати на Изпълнителя;
3. В случай, че условието по т.1 не е изпълнено, указаният срок за изпълнение на поръчката, започва да тече от момента на окончателното предаване на материалите, респективно се удължава с времето на забавата.
4. Изпълнителят е длъжен да отправи възраженията си по отношение на подадените изходни материали в срок до 2 дни от предоставянето им. Възраженията
могат да бъдат придружени от искане за удължаване на срока, корекция в цената или отказ за изпълнение.

ПРОЦЕС на ИЗРАБОТКА
5. Изпълнителят е длъжен:
5.1 Ако в поръчката е включено изработването на ПРОЕКТ, да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение и подпис ПРОЕКТА по настоящия договор преди отпечатване.
5.2 Ако в поръчката не е включено изработването на ПРОЕКТ, да спазва стриктно подаденият от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ МАКЕТ.
5.3 Да информира своевременно Възложителя в случай на забава, породена от обективни или субективни причини.
6. Възложителят има право да се информира за допълнителните разходи възникнали в процеса на изработка, както и да ги отказва, в случай, че вече не са извършени.
7. Изпълнителят не може да отговаря за влошаване качеството на готовата продукция, получено в резултат на подадени некачествени изходни материали или отказ от извършване на векторизация, експонация, сложна обработка на изображения, както и не носи отговорност за цветови несъответствия при липса на цветопроба.
8. В случай на забава без наличие на обективни външни фактори и при неспазване т.5.3, Възложителя и в случай, че не е уговорено друго има право да изиска неустойка при просрочие повече от 5/пет/ работни дни в размер на 0.5% за всеки просрочен ден, но не повече от 30% от стойността на поръчката.
9. При готов предпечат на клиента Изпълнителят не може да отговаря за несъответствия и липси в готовата продукция резултат от неспазване изискванията описани в т.2.
10. За изпълнение на поръчката Изпълнителя уведомява писмено Възложителя по електронна поща;

ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВИТЕ МАТЕРИАЛИ
11. Готовите материали се изпращат до адрес посочен от Възложителя, след изплащане на пълната дължима по поръчката сума.
12. Доставка на готовите материали е за сметка на Възложителя, освен ако не е договорено друго.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
13. В случай, че плащанията по договора не бъдат извършени в съответните срокове Изпълнителя има право да удължи срока за изпълнение на поръчката, да прекрати едностранно договора или да изиска изплащането на лихва върху просрочените плащания за времето на забавата.
14. Плащания по поръчки с обща стойност до 500лв без ДДС не се разсрочват и се заплащат авансово
15. Рекламации се обслужват според посочения ред тук: Обслужване на рекламации