ВИЗИТНИ КАРТИЧКИ

Вие сте тук::///ВИЗИТНИ КАРТИЧКИ
ВИЗИТНИ КАРТИЧКИ 2018-02-11T12:09:33+02:00

визитки визиткиПечат на визитки на обикновени и специални картони – визитки с мат ламинат, гланц ламинат и sand ламинат. Дигитален печат на визитни картички. Експресна изработка на визитки по файл на клиента. Възможност за избор между стандартни и множество специални картони за визитни картички. Изпратете дизайн за своите визитки съобразен с изискванията за файлови формати при поръчка за печатни материали. Експресни поръчки за визитки

[contact-form-7 id=“42″ title=“Поръчка за визитки“]

ЦЕНИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВИЗИТНИ КАРТИЧКИ

ЦВЕТНОСТ/ТИРАЖ 100 200 600 1200
1 цвят / Едностранно 0.17 лв 0.17 лв 0.17 лв 0.168 лв
1 цвят / Двустранно 0.19 лв 0.19 лв 0.19 лв 0.171 лв
2,3,4 цвята / Едностранно 0.20 лв 0.20 лв 0.20 лв 0.20 лв
Двустранно 4+1 цвята 0.22 лв 0.22 лв 0.22 лв 0.22 лв
Двустранно ПЪЛНОЦВЕТНО 0.24 лв 0.24 лв 0.24 лв 0.24 лв
Доплащане за ламинат
30 mik + 0.08 лв
70 mik + 0.12 лв

Доплащане за ефектни картони: 0.09 лв
Всички посочени цени са без ДДС
Предпечат на визитки не е включен в цената. Добавя се 5 лв на вид, но не по-малко от 10 лв общо.

ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ

1. При поръчка за печат на визитки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими изходни материали – файлове, текстове, снимки, фонове и т.н., както и МАКЕТ за разположението на изображенията и текстовете в готовия материал;
2. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предоставя готов предпечат, същият следва да бъде съобразен с изискванията към файловите формати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. В случай, че условието по т.1 не е изпълнено, указаният срок започва да тече от момента на окончателното предаване на материалите, респективно се удължава с времето на забавата;
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отправи възраженията си по отношение на подадените изходни материали в срок до 4 дни от подписване на настоящият договор. Възраженията могат да бъдат придружени от искане за удължаване на срока, корекция в цената или отказ за изпълнение.

ПРОЦЕС на ИЗРАБОТКА

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
5.1 Ако в поръчката е включено изработването на ПРОЕКТ, да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение и подпис ПРОЕКТА по настоящия договор преди отпечатване;
5.2 Ако в поръчката не е включено изработването на ПРОЕКТ, да спазва стриктно подаденият от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ МАКЕТ;
5.3 Да предаде проекта по настоящият договор съобразно договерения срок за изработка;
5.4 Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на забава, породена от обективни или субективни причини;
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се информира за допълнителните разходи възникнали в процеса на изработка, както и да ги отказва, в случай, че вече не са извършени;
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отговаря за влошаване качеството на готовата продукция, получено в резултат на подадени некачествени изходни материали или отказ от извършване на векторизация, експонация, сложна обработка на изображения, както и не носи отговорност за цветови несъответствия при липса на цветопроба;
8. В случай на забава без наличие на обективни външни фактори и при неспазване т.5.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и в случай, че не е уговорено друго има право да изиска неустойка при просрочие повече от 3/три/ работни дни в размер на 1% за всеки просрочен ден, но не повече от 30% от стойността на поръчката;
9. При готов предпечат на клиента ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отговаря за несъответствия и липси в готовата продукция резултат от неспазване изискванията описани в т.2 от настоящия договор;
10. За изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по електронна поща;

ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВИТЕ МАТЕРИАЛИ

11. Готовите материали се получават на място от офисите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изплащане на пълната дължима по договора сума и направените допълнителните разходи;
12. Доставка на готовите материали е възможна за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и само в случай, че същият е изплатил всички дължими по договор-поръчка суми;

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

13. В случай, че плащанията по договора не бъдат извършени в съответните срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да удължи срока за изпълнение на поръчката, да прекрати едностранно договора или да изиска изплащането на лихва върху просрочените плащания за времето на забавата.
14. Плащания по поръчки с обща стойност до 500лв без ДДС не се разсрочват и се заплащат авансово